OBUG Statuten

Statuten OBUG

UITTREKSEL OPRICHTING
Vereniging Oracle Benelux Usergroup

Heden, dertien maart tweeduizend zeven (13-03-2007), verschenen voor mij, mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen:

1. de heer drs. Hendrik Hendrikus van de Boer

2. Mw. D. Beute, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Rudolfus Antonius Maria Bos

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten.

INLEIDING:

 De volgende verenigingen vormen een federatie van "Oracle User Groups" in de Benelux, te weten:
OGH Oracle Gebruikersclub Holland;
OAUG Oracle Applications Users Group Nederland;
DEUG Gebruikersvereniging Peoplesoft Onderwijs;
BLOUG Belgium Luxemburg Oracle User Group;
BRUG Benelux Regional User Group;
OBC Oracle Business Club;
Oracle Benelux B.V. heeft aangegeven graag één aanspreekpunt te hebben ten aanzien van de (thans) zes usergroups;
Mede in verband met deze wens van Oracle Benelux B.V. wordt bij dezen de onderhavige vereniging opgericht, waarbij de "Oracle User Groups" als leden zullen fungeren, met als doel dat deze leden (alsmede eventuele toekomstige andere leden) met de bij deze akte op te richten vereniging een federatie vormen;
Het functioneren van deze vereniging/federatie zal van tijd tot tijd worden geëvolueerd en desgewenst zal in de toekomst worden gekozen voor een meer intense vorm van samenwerking.

STATUTEN

De statuten voor de bij deze akte op te richten vereniging worden hierbij vastgesteld als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Oracle Benelux Usergroups en heeft haar zetel te Zeist
Doel

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel:

het namens haar leden onderhouden van contact tussen haar leden en Oracle Benelux B.V. en het aldus vormen van een overkoepelende organisatie boven haar leden;
het ontvangen en verdelen van sponsorgelden;
het organiseren van gemeenschappelijke user-events en eventuele andere activiteiten;
onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tussen een verdergaande samenwerking tussen de leden, als hiervoor in de inleiding vermeldussen de leden
en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Middelen

Artikel 3.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken met behulp van bij dragen van aangesloten leden en/of bijdragen van derden en overigens met behulp van alle andere middelen die haar ten dienste staan.

Lidmaatschap

Artikel 4.

Leden kunnen zijn rechtspersonen en/of organisaties die zich bezighouden met software van de Oracle-groep. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden.
Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering tot toelating besluiten.
Artikel 5.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door schriftelijke opzegging door het lid;

b. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging, kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lid maatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering.

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Contributie

Artikel 6.

De algemene vergadering stelt jaarlijks in overleg met het bestuur de contributie vast.

De vastgestelde contributie dient door de leden jaarlijks te worden afgedragen aan de penningmeester der vereniging.

Bestuur

Artikel 7.

1. Het bestuur der vereniging bestaat uit zoveel personen als de vereniging leden kent. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Ieder lid doet daartoe een bindende voordracht van één persoon. Het bindend karakter kan aan deze voordracht worden ontnomen door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.

De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijds ontstane vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

4. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en in ieder geval in de maanden maart en september onder meer ter voorbereiding en vaststelling van de stukken als bedoeld in artikel 14.

Voorts vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit nodig achten.

5. De secretaris verzorgt de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen onder vermelding van de agenda.

6. Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen doch kunnen slechts genomen worden indien ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en ten minste drie stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 2 van deze statuten.

Dagelijks Bestuur / Vertegenwoordiging

Artikel 8.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter, die door de algemene vergadering in functie wordt gekozen, het dagelijks bestuur vormen.

2. Over de gewone en dagelijkse zaken beslist het dagelijks bestuur, dat overigens belast is met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur.

3. Zowel het gehele bestuur als twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Taken en Bevoegdheden

Artikel 9.

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Deze bepaling heeft conform het bepaalde in artikel 2: 44 lid 2 Burgerlijk Wetboek externe werking.

Algemene Vergadering

Artikel 10.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de in artikel 15 genoemde kaskommissie;

b. voorziening in eventuele bestuursvacatures;

c. voorstellen van het bestuur of de leden;

d. benoeming van een kaskommissie voor het volgende verenigingsjaar.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch ten minste een maal per jaar.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van het aantal stemmen in de algemene verga dering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

6. In de algemene vergadering heeft ieder lid het recht tot het uitbrengen van één stem.

Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor twee medeleden als gevolmachtigde optreden.

Voorzitterschap / Notulen

Artikel 11.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Besluitvorming binnen de algemene vergadering en binnen het bestuur

Artikel 12.

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen met en meerderheid van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waar ten minste twee/derden van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn:

a. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen of het vestigen van zakelijke rechten op registergoederen;

b. het vervreemden en/of bezwaren van belangrijke activa van de vereniging;

c. het ter leen verstrekken van gelden;

d. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;

e. het aanstellen of ontslaan van personeel;

f. het verbinden der vereniging voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;

g. het uitbreiden of opheffen van activiteiten van de vereniging;

h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten alsmede het aangaan, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten met een looptijd van meer dan twaalf kalendermaanden;

i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name zijn begrepen industriële eigendom en het auteursrecht, en tevens het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;

j. het aanschaffen van vaste activa boven een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00);

k. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover die niet reeds onder een van de vorige letters vallen, waarvan het belang of de waarde voor de vereniging een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) te boven gaat of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt verbonden;

l. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing, het indienen van een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling;

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4. Wanneer bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de meerderheid heeft verkregen, wordt eventueel na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden over die twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden.

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

5. Alle stemmingen, behalve die over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden daartoe zijn verlangen voor de stemming aan het bestuur kenbaar maakt.

Bijeenroeping Algemene Vergadering

Artikel 13.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, daaronder begrepen per telefax of per email.

De termijn voor oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

Jaarverslag / Rekening en Verantwoording

Artikel 14.

1. Het boekjaar van de verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

Deze stukken zijn ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten en rekening en verantwoording gaan vergezeld van een verslag - van de in artikel 15 genoemde kascommissie.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tien jaar lang te bewaren.

Kascommissie

Artikel 15.

1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

3. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken, doch slechts alleen door benoeming van een andere kascommissie.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 16.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 17.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 18.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Over de bestemming van een eventueel na liquidatie resterend batig saldo beslist de algemene vergadering.

SLOTVERKLARING

Het eerste bestuur wordt gevormd door:

1. de heer Rudolfus Antonius Maria Bos, voornoemd, in de functie van voorzitter;

2. de heer drs. Hendrik Hendrikus van de Boer, voornoemd, in de functie van vice-voorzitter;

3. de heer Hans Fermont, in de functie van secretaris;

4. de heer Rudy Verlinden, in de functie van penningmeester;

5. de heer Marcellinus Petrus Nicolaas Kuijs,

6. De heer Janny Ekelson,

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

 

 

.

Publicaties&Archief

Onze partners